Általános Szerződési Feltételek fogorvosi járóbeteg, fogászati szolgáltatás ellátására

A Felek

 1. A Megbízott (Szolgáltató): AquaDent Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 1031 Budapest, Dósa utca 29., cégjegyzékszám: 01-09-986118 (a továbbiakban: “Megbízott”).
 2. A Megbízó: A megbízó az anamnézis lapon megnevezett, a kezelést igénybe vevő páciens (a továbbiakban: “Megbízó”).

A megbízás tárgya

 1. A Megbízó a szerződés rendelkezései szerint, fogorvosi szolgáltatások nyújtásával bízza meg az AquaDent Egészségügyi Szolgáltató Kft.-t, mint Megbízottat. Megbízott a megbízást elfogadja.
 2. A szerződő Felek rögzítik, hogy a Kezelési terv tartalmát közösen alakították ki, azt egymással megvitatták, a tervben rögzített egyes eljárások lényegét, az alkalmazott módszereket, azok esetlegesen előforduló kockázatait Megbízó részletesen megismerte, és ennek tudatában veti alá magát a kezelésnek.
 3. Megbízott a Kezelési tervtől annak elkészítésekor még nem ismert, előre nem látható, a kezelés megkezdését követően ismertté váló körülmények miatt, indokolt esetben jogosult önállóan eltérni, azonban nagyobb szakmai eltérések esetén köteles előzetesen a Megbízóval egyeztetni.
 4. Megbízó kijelenti, hogy a kezelés megkezdését megelőzően egészségi állapotáról, betegségeiről és korábbi orvosi kezeléseiről Megbízottnak valós, részletes tájékoztatást adott, amelyet a Felek írásban rögzítettek. A Felek rögzítik, hogy Megbízott nem felel az olyan kockázatokért és károkért, amelyek Megbízó valótlan vagy nem teljes tájékoztatása okán merülnek fel.
 5. Megbízott képviseletében a szerződés teljesítésénél orvosként Megbízott mindenkor hatályos működési engedélyében közreműködőként feltüntetett, munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban alkalmazott orvosok járnak el, ennek megfelelően Megbízó tudomásul veszi, hogy a szerződés teljesítéséhez Megbízott alvállalkozót, teljesítési segédet, egyéb közreműködőt jogosult igénybe venni, akiknek a tevékenységéért Megbízott úgy felel, mintha azt a tevékenységet saját maga látta volna el. Megbízó elfogadja, hogy a kezelése során közreműködő szakszemélyzet kijelölésére Megbízott szakmai vezetése jogosult, ezzel kapcsolatosan igénnyel nem élhet.
 6. Megbízott köteles a Megbízót a kezelés állásáról, különös tekintettel az esetleges komplikációkról, folyamatosan – szóban, szükség szerint írásban – tájékoztatni.
 7. A Megbízott tevékenységét az általa megfelelőnek tartott módon, kellő gondossággal és szakmai tartalommal látja el, az orvosokra vonatkozó mindenkori jogszabályi, szakmai és etikai szabályok betartásával. Megbízott tevékenysége ellátásával és annak szakmai tartalmával kapcsolatban Megbízó által nem utasítható, azonban a Felek kölcsönösen észrevételt tehetnek és bármelyik Fél által felvetett bármely szakmai kérdést megvitatnak. A Felek rögzítik, hogy Megbízott gondos eljárásra, nem erdmény létrehozására vállalkozik.
 8. A Megbízott tevékenységét maga szervezi, figyelemmel a Megbízó időbeosztására, illetve a Kezelési tervre.

A Felek jogai és kötelezettségei

 1. Megbízott köteles a Kezelési tervet végrehajtani.
 2. Megbízó köteles a kezeléseken az egyeztetett időpontokban, kezelésre alkalmas állapotban megjelenni, az orvosi utasításokat betartani, a kezelés során felmerülő minden fontosabb körülményről, egészségi állapotában bekövetkezett változásról az orvost tájékoztatni.
 3. Megbízott kijelenti, hogy rendelkezik a jogszabályok által megkívánt működési engedéllyel, valamint kötelező szakmai felelősségbiztosítással, és a megbízás teljesítéséhez szükséges eszközökkel.
 4. A Megbízó tudomásul veszi és nem ellenzi, hogy a kezelés dokumentálása érdekében az elvégzett beavatkozásról arcát és szájüregét ábrázoló fényképfelvétel készüljön, amelyet Megbízott helyi és felhő alapú digitális archívumban őriz. Megbízó ezzel egyidőben hozzájárulását adja, hogy a fogorvosi beavatkozás egyes fázisairól készült képeket – személyes adatainak és arcmásának megismertetése nélkül – Megbízott szakmai publikációkban és előadásokon szabadon felhasználhassa.
 5. A Megbízottnak joga van a kezelést megtagadni a Megbízó elégtelen együttműködése, megváltozott egészségügyi vagy mentális állapota esetén, valamint ha fizetési kötelezettségének a Megbízó nem tesz eleget. Ezekben az esetekben a Megbízó a Megbízottal szemben kárigényt nem érvényesíthet.
 6. Megbízó az egyeztetett kezelést a kezelés napját megelőző munkanap 16.00 óráig térítésmentesen lemondhatja, vagy az időpontját módosíthatja.
 7. Amennyiben Megbízó az időpontot a kezelést megelőző munkanap 16.00 óra után mondja le, 10.000,- Ft/alkalom-, ha nem jelenik meg, vagy 15 percet meghaladó időt késik, 20.000,- Ft/alkalom rendelkezésre állási díj megfizetésére köteles a szerződésszegése következményeként. Nem köteles Megbízó rendelkezésre állási díj fizetésére, ha neki nem felróható okból (önhibáján kívül) olyan helyzetben volt, hogy a kezelést határidőben nem tudta lemondani, vagy a kezelésen nem tudott vagy csak késéssel tudott résztvenni és ezt megfelelően igazolja.
 8. Amennyiben Megbízó 20 percnél többet késik, úgy Megbízott jogosult a kezelést más alkalomra átütemezni. A kezelés átütemezése nem mentesíti Megbízót a rendelkezésre állási díj fizetése alól.

Megbízási díj

 1. A Megbízott díjazását, és a fizetés módját és ütemezését a Felek a Kezelési tervben rögzítik, azt kölcsönösen elfogadják. A Kezelési tervben foglalt díjszabás abban az esetben érvényes, ha tervben meghatározott kezelések a szerződés megkötését követő 6 hónapon belül megkezdődnek, illetve az egyes kezelések között 3 hónapnál hosszabb idő nem telik el (ide nem értve azt az esetet, ha a 3 hónapnál hosszabb várakozásra szakmai indokokból, Megbízott tanácsára került sor). Ellenkező esetben szolgáltatás nyújtására a Megbízott rendelőjében és honlapján közzétett, hatályos szolgáltatási díjak figyelembe vételével, új Kezelési Terv alapján kerül sor.
 2. Megbízó elfogadja, hogy a fenti 3. pontban írtakra tekintettel a beavatkozás költségei módosulhatnak, erről Megbízót a Kezelési terv módosításával egyidejűleg, írásban tájékoztatni kell. A Kezelési tervtől történő eltérés, a Kezelési terv módosulása esetén Megbízót a teljesített, ténylegesen elvégzett kezelések, a kezelésekhez felhasznált anyagok alapján terheli fizetési kötelezettség, a Megbízott rendelőjében és honlapján közzétett, Megbízó által a beavatkozást megelőzően közölt szolgáltatási díjak figyelembevételével.
 3. Megbízó köteles a megbízási díjat a kezelést követően készpénzben vagy bankkártyával azonnal, illetve átutalással az átutalásos számlán szereplő határidőig megfizetni, a Kezelési tervben elfogadottak szerint.
 4. Amennyiben a Felek másképpen nem állapodnak meg, a Kezelési tervben feltüntetett kezelések, beavatkozások díja (megbízási díjrészletként) az adott kezelés elvégzését követően, azzal egyidejűleg fizetendő.
 5. Fogtechnikai anyagok/munka felhasználása esetén a kezelés fogtechnikai anyagra vagy munkára eső díjának 50%-a a megrendeléskor előre, a fennmaradó 50% pedig az anyag/munka beépítésekor, az adott kezelést követően fizetendő.
 6. A megbízási díjat általános forgalmi adó nem terheli.
 7. A díjazás magában foglalja a szolgáltatások nyújtásával összefüggésben Megbízottnál felmerült költségeket (pl. röntgen, anyagköltség, fogtechnikai költség, telekommunikáció, stb.), nem foglalja azonban magában a kezeléseken kívül alkalmazandó, Megbízott által előírt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök vételárát (térítési díját).
 8. A Felek rögzítik, hogy – amennyiben a Felek a Kezelési tervben díjkedvezményt állapítottak meg – úgy Megbízó a kedvezményre csak a teljes Kezelési terv végrehajtása, a kezelés befejezése esetén jogosult. Amennyiben a Megbízó a megbízást annak teljesítése előtt felmondja, vagy a kezeléseken nem jelenik meg, és a megbízás teljesítése emiatt meghiúsul, úgy a Megbízó a Megbízott szerződés megszűnéséig teljesített szolgáltatásaiért a teljes, kedvezmények nélküli, a teljesítéssel arányos díjat köteles megfizetni.
 9. Megbízott jogosult a rendelőjében és honlapján közzétett szolgáltatási díjak módosítására, azzal, hogy a módosítás a már elfogadott, megállapodás szerinti – a szerződés megkötését követő 6 hónapon belül megkezdett, 3 hónapnál rövidebb időközökre ütemezett kezelésekkel végrehajtott -Kezelési tervben rögzített árakat (megbízási díjat) nem érinti. Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott által készített Kezelési Tervben foglalt díjazás mindaddig a Megbízott által visszavonható, módosítható ajánlatnak minősül, amíg a Felek a kezelés tárgyában megbízási szerződést nem kötnek.

A megbízás időtartama, megszűnése

 1. A megbízásos szerződés az aláírásának napján jön létre, és a kezelés végrehajtásával szűnik meg. Amennyiben a Felek külön megbízási szerződést nem kötnek, úgy jelen általános szerződési feltételeket tekintik önmagukra és a kezelésre nézve érvényesnek és kötelezőnek.
 2. A Megbízó bármikor, a Megbízotthoz intézett írásbeli nyilatkozattal jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, azzal, hogy a szerződés jelen szakasz szerinti felmondása nem érinti a Megbízó Megbízottal szemben fennálló, a szerződés megszűnését megelőzően nyújtott szolgáltatások tekintetében keletkezett fizetési kötelezettségét.
 3. Megbízott jogosult a szerződés felmondására, ha
  • a Kezelési terv szerinti kezeléseket a szerződés megkötését követő 6 hónapon belül, Megbízó távolmaradása miatt nem kezdi meg;
  • Megbízó a következő kezelésre az utolsó kezelést követő 3 hónapon belül nem jelentkezik be;
  • Megbízó bármely, a szerződésből eredő, vagy a Megbízottal megkötött bármely más szerződéséből eredő fizetési kötelezettségével 30 napot meghaladó késedelembe esik;
  • Megbízó magatartása, együttműködési készségének súlyos hiánya, félrevezető tájékoztatása, illetve az egészségügyi vagy mentális állapotának változása lehetetlenné teszi a Kezelési terv szakmai és etikai szempontoknak megfelelő végrehajtását és szerződés Megbízott általi fenntartását.

  Megbízott felmondása olyan felmondási idővel történhet, amely elegendő arra, hogy Megbízó gondoskodhasson egészségügyi problémájának más szolgáltató által történő ellátásáról, de nem lehet kevesebb, mint 15 nap. Megbízott a szerződés felmondása esetén is köteles gondoskodni a halaszthatatlan beavatkozások elvégzéséről, amelynek elmaradása Megbízó életét vagy testi épségét veszélyeztetné, illetve Megbízónál maradandó egészségkárosodással járna.

Jótállási rendelkezések

 1. Megbízott a Kezelési tervben elvégzett szolgáltatásokra a jogszabályok szerinti jótállást vállalja. Megbízott hibás teljesítéséből eredő helytállási kötelezettsége a beépített anyagra, annak hibájából eredő sérülésére, megsemmisülésére terjed ki.
 2. A fogpótlások anyagában bekövetkező, rendeltetésszerű használat mellett keletkező hibák esetén a behelyezett fogművek (implantátum, fogpótlás) térítés nélküli cseréjét Megbízott 3 éven belül vállalja, kizárólag abban az esetben, ha Megbízó az előírt kontrollvizsgálatokon igazolhatóan megjelent.
 3. Nem terjed ki Megbízott helytállási kötelezettsége, illetve Megbízott mentesül a helytállási kötelezettsége alól a következő esetekben:
  • a kezelés folyamata alatt alkalmazott ideiglenes megoldásokra (ideiglenes tömések, koronák, ragasztások stb.);
  • olyan hibákra és sérülésekre, amelyek nem rendeltetésszerű használat vagy baleset, extrém erőhatás következtében jönnek létre;
  • olyan hibákra és sérülésekre, amelyek megállapíthatóan abból adódnak, hogy a Megbízó nem tartotta be a Megbízott utasításait;
  • Megbízó olyan egészségromlására, és a beépített anyag ebből eredő meghibásodására, amelyet Megbízó életmódja, rossz szokása (pl. fogcsikorgatás) vagy betegsége okoz;
  • Megbízó az előírt kontrollvizsgálaton, és félévente legalább egy ellenőrzésen nem jelenik meg;
  • Megbízó panasza a szakma által elfogadottan, a kezelés egyik lehetséges következményeként fellépő szövődmény, így különösen, ha a kezeléssel érintett fog(ak) a korábbi kezelés(ek) következtében gyökérkezelésre szorul(nak);
  • Megbízó a javasolt kezeléseket nem vette igénybe, a panasz a be nem fejezett kezelési sorozat eredménye;
  • Megbízó nem megfelelő szájhigiénéje, dohányzás, alkoholfogyasztás vagy kábítószer illetve gyógyszer abususa következtében kialakuló panaszok;
  • a Megbízó számottevő súlyváltozásával összefüggő következmények esetén;
  • anyagcsere betegségek (különös tekintettel a csontanyagcsere betegségeire), egyéb súlyos általános betegség esetén;
  • a fogművek nem megfelelő gondozása, karbantartása esetén;
  • ha Megbízó a minőségi kifogást határidőn belül bejelenti, de a kifogás kivizsgálását, orvoslását nem teszi lehetővé, kontrollvizsgálaton, kezelésen nem jelenik meg, a fogművet nem bocsátja a Megbízott rendelkezésére;
  • ha Megbízó a minőségi kifogást olyan mértékű késedelemmel teszi meg, hogy a panasz orvoslása már nem, vagy csak részlegesen lehetséges;
  • Megbízó a Megbízott által készített fogműv(ek)et más rendelőben már javíttatta/átalakíttatta.
 4. Megbízó tudomásul veszi, hogy az emberi szervezet egyedi és sokszor előre nem megjósolható reakciói miatt az átadott fogművek körül nem kívánt szöveti elváltozások jöhetnek létre. Az ilyen, a normál kezelési kockázat körébe tartozó, nem Megbízott mulasztására visszavezethető kezelési követkemények jótállási igényt nem keletkeztetnek, ezekért Megbízott nem felelős
 5. Megbízott az általa okozott károkért a polgári jog rá vonatkozó általános szabályai szerint köteles helytállni.

Vegyes rendelkezések

 1. A megbízási szerződést a Felek közös elhatározással, írásban módosíthatják. A Felek megállapodnak, hogy a szerződésben foglaltakon kívül külön megállapodásokat is köthetnek, amely külön megállapodásokra a megbízás hatálya nem terjed ki.
 2. A szerződés és mellékletei együttesen tartalmazzák a Felek szerződéses megállapodásait.
 3. A szerződés elválaszthatatlan mellékleteit képezik az alábbi dokumentumok:
  1. Kezelési terv, árajánlat, fizetési ütemezés
  2. Fogászati anamnézis
  3. A kezelési tervben szereplő beavatkozások kockázataival kapcsolatos tájékoztató, valamint Megbízó beleegyező nyilatkozata
  4. COVID-19 világjárvány, vagy bármely más pandémiás betegség terjedése miatt a hatóság által előírt nyilatkozatok
  5. Adatkezelési tájékoztató és hozzájárulás
 4. A szerződésre a magyar jog az irányadó.
 5. A szerződést Megbízott képviseletében ügyvezetője, vagy a kezelés során eljáró, a Megbízott képviseletére meghatalmazással jogosult orvos írja alá.
 6. Amennyiben a szerződést a Kezelési tervben feltüntetett kiskorú, illetve más cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes harmadik személy részére nyújtandó szolgáltatás tárgyában kötik meg, úgy a szerződést ezen harmadik személy képviseletében a törvényes képviselője írja alá. A törvényes képviselő a szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a szerződés megkötésének semmilyen jogi akadálya nincs, a szerződés megkötésére a kiskorú, illetve más cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes harmadik személlyel kapcsolatosan rendelkezni jogosult más személyek által kellően felhatalmazott.
 7. Megbízó a kezelési terv, illetve az anamnézis lap aláírásával elismeri, hogy az Általános Szerződés Feltételeket (a továbbiakban: „ÁSZF”) megismerte, elolvasta, megértette, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.